close
تبلیغات در اینترنت
گرفتن بهترین ویژگی های ویندوز7 بر روی سیستم عامل خود

گرفتن بهترین ویژگی های ویندوز7 بر روی سیستم عامل خود

 

گرفتن بهترین ویژگی های ویندوز7 بر روی سیستم عامل خود

توصیفاتی که ازمشخصه های ویندوز7شده،سبب شده است تابسیاری ازتوقعات نسبت به این سیستم عامل بالا رفته وخیلی ازکاربران علاقمندباشندتامشخصه های آن را قبل ازبه بازار آمدن این سیستم عامل،درسیستم عامل های قبلی خودیعنی ویندوزXPو ویستا داشته باشند.درحقیقت ویندوز7خیلی متفاوت ازویندوزویستانیست امامشخصه هایی دارد که ارزش امتحان کردن رادارند که برای بهره گیری ازآنها نیازی به نصب ویندوز7نیست.دراینجاتعدادی ازبرنامه های رایگان وجایگزین معرفی میشوندکه محیط این مشخصه هادرویندوز7رابرروی سیستم عامل خود شبیه سازی می کند.
 

 

قراردادن آیتم ها در منویTaskbar:
ویندوز7به شمااجازه می دهدبرنامه ها واسنادخودرابجای قرار دادن درصفحه دسکتاپ به عنوان میان بر،درمنویTaskbarقراردهید.با این حال بسیارآسان است که این کار رااکنون اج راکنید.این قابلیت وجود داردامابه صورت پیش فرض فعال نشده است.برای اینکار بررویTaskbarکیلیک راست نموده واز داخل منویToolbarsتیک گزینهQuick Launchراحذف کنید.حال شما میتوانید میان برهای پوشه ها،اسناد وبرنامه ها رابرای دسترسی آسان تردرمنوی Taskbarقراردهید.(شکل1)همچنین اگرعلاقمندیدکه آیکون هادرصفحه دسکتاپ درشت نمایش داده شوندکافی است برروی نوارابزارکلیک راست کرده وازمنویViewگزینهLarge iconsرا انتخاب کنید.

 

 


تغییراندازه صفحه ویندوز:
یکی ازپرکاربردترین مشخصه های ویندوز7،مخصوصاًبرای کاربرانی که صفحه نمایش های Wideدارند،قابلیت نصف کردن پنجره هاوانتقال آن به سمت چپ ویاراست صفحه نمایش می باشد.برای داشتن این قابلیت مشابه ویاحتی بیشترازآن درسیستم عامل خودمی توانیداز برنامه رایگانWinsplit Revolutionاستفاده کنید-(http:/Winsplit-Revolution.com)که گزینه های بسیاربیشتری رابرای ترکیبات مختلف پنجره ها دراختیارشما قرار می دهد.برای عملیاتdrag-and-dropدرویندوز7شما میتوانیدازبرنامه رایگان(AeroSnap http:/lifehacker.com/5085675/aerosnap-brings-the-wimdoes-7-feature-to-xp-vista استفاده کنیدکه تقریباًرفتارویندوز7راتقلید می کند.
 
کنترل قابلیت User Account Control:

بجای عبارت"Are You Soure?"که درویندوزویستادرهنگام نصب برنامه ها بسیار ظاهرمی شود،درویندوز7شما میتوانیدهشدارها وپیغام هایی که ظاهر می شود را تنظیم کنید.درکناراین قابلیت که درویندوزویستاخبری ازآن نیست شما میتوانیدUser Account Controlراغیرفعال کنیدویاشمامیتوانیدبااستفاده ازNortonُs Account Controlبرای ویندوزویستا،کنترل بیشتری را براین بخش درویندوزویستاداشته باشید (http:/nortonlabs.com/inthelab/use.php)بدون اینکه نیازی به غیرفعال کردن این قسمت داشته باشید.
 
تنظیمات قسمتSystem TraySystem:
Tray قسمت پایین وسمت راست صفحه نمایش است که آیتم های مربوط به ساعت ودیگرآیتم های نصب شده در آن قرار میگیرند.درویندوز7شمامیتوانیدبه تنظیم پیغام های باهشدار زرد رنگ درقسمتSystem Trayبپردازیدومیتوانید تصمیم بگیریدکه این پیغام هابرای چه برنامه هایی ظاهرشودوبرای چه برنامه هایی مشاهده نشود.(شکل2)این قابلیت درسیستم عامل ویندوزXPوویستاوجودندارد.درویندوزویستاشما میتوانیدباتغییردررجیستری ویندوز،این پیغام هارابرای تمامی برنامه ها حذف کنیداما نمی توانیدبرای تعداد مشخصی برنامه این کار را انجام دهید.کاربران ویندوزXPمی توانند با استفاده ازنرم افزارTweakUlبه غیرفعال کردن این آیکون هابپردازید. (http:/lifehacker.com/software/screenshot-tour/customize-windows-xp-with-tweakui-309787.php)درویندوزXPشما میتوانید انتخاب کنیدکه چه آیتم هایی را می خواهید مشاهده کنید وچه آیتم هایی را مخفی کنید.بدین منظورکافی است بر روی منویStartکلیک راست کرده وگزینهProperties راانتخاب کنید.درادامه با کلیک بر روی دکمهCustomizeشما می توانید آیکون هایی که تمایل به مشاهده آن ندارید را ازاین منوحذف کنید(شکل3)

 

سرعت بخشیدن به بالا آمدن سیستم:

یکی از دلایلی که کاربران علاقه زیادی به استفاده ازاین سیستم عامل را دارند،زمان سریعتر در بالا آمدن این سیستم عامل است درنتیجه شما میتوانید بلا فاصله بعدازفشار دادن دکمه Powerمشغول کاربا سیستم شوید.ویندوز7درسرعت بالا آمدن سیستم،هردوسیستم عامل ویندوزXPو ویستا را پشت سر می گذارد.شما می توانید برای مشا هده فایل راهنما جهت تنظیمات جهت افزایش سرعت بالا آمدن سیستم به آدرس زیر مراجعه کنید . (http:/lifehacker.com/5087101/hte-complete-guide-to-speeding-up-your-pcs-startup)همچنین ویندوز7امکانات اضافه ای دربرنامه های کمکی موجود بر روی سیستم عامل از قبیل:WordpadوPaintوCalculatorدارد.برای داشتن این امکا نات اضا فه در این برنامه بر روی سیستم عامل خود،می توانید نرم افزارهایی بدین منظور بر روی سیستم خودنصب کنید.برای اینکار می توانید برنامه های 
Power CalculatorوPaint.Net را بر روی سیستم خودنصب کنید تا این امکانات اضافه را در اختیار داشته باشید.
 
گرفتن تم ویندوز:

شما می توانید تم ویندوز7را بر روی سیستم عامل خود نصب کنیدتاازنظرشکل ظاهری مشابه با ویندوز7شود.لینک زیر یک لینک مستقیم به تم ویندوز7می باشد.(شکل4) (http:/giannisgx89.deviantart.com/art/windows-7-vista-style-final-102269037)


داشتن کنترل بیشتر بر روی شبکه های Wi-Fi:

یکی از سودمندترین مشخصه های ویندوز7 که کاربران لب تاپ ها را بسیار خوشنود خواهد کرد آیکون Wireless خواهد بود که با یک بار کلیک بر روی این آیکون،این قسمت باز می شود.در صورتیکه در ویندوزهای XPو ویستا این امکان وجود نداشت و مشخص نبود باچند بار کلیک بر روی این آیکون،این قسمت باز می شود.با نصب برنامه (http:/netsetman.com/index.php?s=nsm) NetSetMan شما می توانید مدیریت قوی تری بر روی شبکه های Wireless داشته باشید.(شکل5) همچنین یکی از بهترین مشخصه های ویندوز7،مشخصه Aero Peek است که به شما این امکان را می دهد از برنامه های موجود در منوی Taskbar،یک پیش نما داشته باشید که می توانید این پنجره ها را حتی از طریق این پیش نما ببندید.حتی اگر این پنجره ها دارای چندین Tab باشد،می توان بین این چند Tab در یک پنجره حرکت کنید و آن ها را مشاهده کنید.


 

منبع